Svanholm Gods


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fsevaerdigheder%2Fslotte-herregarde-2%2Fsvanholm-gods&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Svanholm Gods ligger 1 km syd for Dalby mellem Skibby og Jægerspris. Godset er i dag mest kendt som et stort kollektiv samt producent og distributør af økologiske produkter.

Svanholms hovedbygning

Svanholms hovedbygning

Historie: Svanholm er sandsynligvis etableret midt i 1200-tallet, og i hvert fald nævnt i 1346, hvor en ridder Niels Manderup skrev skøde på gården.

I 1452 købte rigsråd Torben Bille herregården. P.g.a. landbrugskrise, hungersnød og pest kom egnens forladte jorder under gårdens ejerskab. Gården var i slægten eje indtil 1934 med en afbrydelse på 200 år fra 1609 til 1805. Rester fra det oprindelige hus indgår i dag i nordfløjen, ligesom den hvælvede kælder nord for porten i hovedbygningen. Sandstenstavlen over porten sad oprindelig på gavlen af nordfløjen. I overensstemmelse med tiden blev der anlagt en voldgrav, som desværre blev fyldt op sidst i 1800-tallet.

I slutningen af 1600 tallet blev Svanholm et af Sjællands største landbrug, da ejeren general Frederik von Arenstorff oprettede avlsgårdene Orebjerg og Pagterold på nogle af de jorde, der var lagt øde under krisen.

I begyndelsen af 1700-tallet udnyttede hans søn Christian von Arenstorff ( bondeplageren) bønderne ud over sædvane, med det resultat, at han kørte gården i sænk og måtte sælge. Det er fra denne periode, at de mange stengærder stammer.

Den nye ejer kammerherre Adolph Andreas von der Luhe havde heldigvis en anderledes indstilling til ”sine bønder”, var mere ansvarlig og mere fremadsynet. Han opførte i 1744 hovedbygningen i barokstil, som vi kender det i dag. Mod vest blev der bygget sidefløje, så bygningen i dag er trefløjet. Der har også været er trappetårn på hovedbygning ved nordfløjen.

Buste af Bille Brahe, udført af C.W. Bissen

Buste af Bille Brahe, udført af C.W. Bissen

I 1805 kom Svanholm, inkl. Orebjerg og Pagterold, igen i Bille slægtens eje med den initiativrige lensgreve Preben Bille-Brahe, der bl.a. også ejede Egeskov. Ved indkørslen står et mindesmærke over ham udført af H.V. Bissen. De efterfølgende ejere fortsatte den gode udvikling, der blev bygget ny ladegård, anlagt ny indkørsel og haven blev omlagt med søer og kanaler i tidens stil.

I 1934 købte Statens Jordlovsudvalg godset og solgte en del af gårdene fra til husmandsbrug. Resten af godset blev solgt sammen, og der var skiftende ejere indtil 1978, hvor en gruppe personer købte det og startede det kollektiv, vi kender i dag.

Svanholm Cafebutik

Svanholm Cafebutik

I dag: Svanholm er Danmarks største produktionskollektiv af økologiske varer. Det blev desuden en af de første leverandører af økologiske fødevarer i større stil, da godset i 1979 indgik en aftale med FDB. Ud over grøntsager og frugt, har man malkekvæg samt frø- og krydderiproduktion. Mælken sælges til det nærliggende landskendte Hansens Flødeis. Man har fornylig lavet en “pluk selv” jordbærmark.

Svanholm cafebutik

Svanholm cafebutik

Svanholm har en cafebutik, d.v.s. en cafe med kaffe, te, kager m.v., men det er også her man kan købe økologiske produkter, egen avl og fra andre producenter fra Hornsherred (og udefra).

 

Høstmarked på Svanholm

Høstmarked på Svanholm

På Svanholm arrangeres hver år høstmarked og julemarked, begge er store tilløbsstykker med masser af besøgende.

Svanholm har også skovdrift, både bøgetræer til brænde, men også gran til tømmer eller flis, der opvarmer alle godsets bygninger. Desuden har man en legepladsfabrik.

Kollektivet opfører også ”økobyggeri”, både helårs- og sommerhuse. Man udvikler desuden bæredygtige energiformer så som solvarme og co2 neutrale anlæg.

Bygningerne:For enden af  indkørslen ligger den gamle hovedbygning, som er bolig for en del af beboerne. Andre bor i de mindre bygninger, og senest er nogle gamle staldbygninger bygget om til familieboliger, så beboerantallet de seneste år er steget markant. Ved siden af ligger cafebutikken med salg af egne og andres økologiske produkter.Langs indkørslen på højre side ligger fælleslokaler bl.a. køkken og spiseafdeling og bagved ligger pakkeri, stalde og småindustri.

Den gamle bro på Svanholm

Den gamle bro på Svanholm

Bag godset i retning mod Dalby kan man gå en lille tur i Parkskoven, som man er igang med at istandsætte. Bl.a. er den gamle bro over vandløbet blevet renoveret. Der er dog langt igen.

 

Shelterområde i Julianehøj skov

Shelterområde i Julianehøj skov

På modsat side af Svanholm alle ligger Julianehøj skov. Her kan man tage på skovtur og f.eks. bestige Julianehøj.  Her er mulighed for at slå telt op eller overnatte i shelter. På shelterområdet findes også overdækket spiseplads samt das.

Seværdigheder i og ved Svanholm:

  • Svanholms gårdbutik Åbent 10-17 fredag, lørdag og søndag.
  • Omvisning 1. lørdag i måneden i sommerhalvåret.
  • Juliane høj
  • Julianehøj skov
  • Solbakke skov

Kollektivet blev etableret i 1978 – og skovdriften har været naturnær siden starten, hvilket primært har indebåret, at løvtræbevoksningerne udelukkende er blevet forynget naturligt, herunder uden brug af jordbearbejdning. Hugsten har hovedsageligt fordelt sig på bøgekævler fra den store andel af gammel bøgeskov samt flis og en mindre mængde tømmer fra granbevoksningerne.

Skovområdet Svanholm Gods er beliggende i Hornsherred mellem Skibby og Jægerspris – 1 km syd for Dalby. Skovarealet er fordelt på to større skove. Der er det sammenhængende skovområde – Julianehøj Skov og Parkskoven – som omgiver godsets bygninger. Dernæst findes mod nord og adskilt af åbent landbrugsland den anden større skov, Krogstrup Skov, som har skel til beboelsesområder i Dalby. Endvidere findes en mindre skov (Saltsø Skov) og en række andre områder (mose, eng mv.) i landskabet, som hører under skoven. Bortset fra naboskabet til beboelsesområderne i Dalby er skovene hovedsageligt omgivet af åbent landbrugsland. Forstkandidat Niels Andreasen er beboer på Svanholm og ankermand for skovdriften.

Terrænet er bakket, men også med flade partier og søer. Jordbunden er varieret og veldrænet næringsrig morænejord oftest med god vandholdende evne. Nogle steder er jorden leret, og der kan være områder med ringe dræning og risiko for forsumpning og iltmangel for rødderne.

Generelt er jorden en næringsrig muld. For løvtræerne byder området på gode vækstforhold – de trives fint, vokser hurtigt og holder sig sunde. Nåletræerne gror endnu hurtigere, men især rødgran lider af de velkendte sundheds- og stabilitetsproblemer som på andre gode jorde.

Træarter Omkring halvdelen af skovens bevoksede areal består af bøgedomineret løvskov – heraf er hovedparten 100-110 år gammel.

Skønt skovens jordbund er en udpræget løvskovjord, er ca. 25 % af skovarealet nåleskov – især Krogstrup Skov indeholder meget nål, som stammer fra skovrejsning på landbrugsjord fra midten af 1960’erne. Dengang blev de etableret som rækkevise blandinger (3 rk. eg og 3 rk. gran iblandet et mindre antal douglasgran). Plantningerne udviklede sig hovedsageligt til rene rødgranbevoksninger, idet vildtet bed egene kraftigt. Kun ud mod vej og beboelse overlevede egen, fordi råvildtet her blev mere forstyrret, hvorved bidtrykket var mindre disse steder. I samme periode blev der kun plantet meget små arealer med løvtræ.

Rødgran bliver dog ikke gammel på Svanholms gode jorde. Allerede i midten af 1980’erne var nogle af de ældste rødgranbevoksninger gået i opløsning i Saltsø Skov, hvorefter de blev tilplantet med bøg. Tilsvarende blev udlevede granbevoksninger i mindre omfang konverteret til bøg i 1990’erne. Efter 1999-orkanen er stormfaldsarealer efterfølgende blev tilplantet på traditionel vis med bøgekulturer under hegn med grupper af eg, fuglekirsebær og avnbøg.

Skønt rødgranbevoksningerne er ustabile og ikke bliver så gamle som forudsat, da man plantede dem, har beboerne nu stor nytte af dem. De leverer flis til opvarmning af de mange bygninger på godset med dets ca. 100 beboere samt driftsbygninger. Siden 1978 er der de fleste år skovet omkring 450 m3 nål om året til flis, hvilket gennemsnitligt har svaret til halvdelen af den totale hugst i samme periode.

Vildt Der er en del råvildt på Svanholm, men ikke så meget, at det betragtes som et problem for skovdyrkningen. Jagten er dels udlejet, dels står beboerne selv for den.


One thought on “Svanholm Gods

  1. Pingback: Fotoudstilling om Kyndby og omegn lørdage kl.10-14 På Risbjergaard, Kyndbyvej 56 ved Kyndby, sidste dag 16. juni | Hornsherred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>